Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя А.А. Куляшова

Türkmen wersiýa Türkçe sürümü 中国版 La version en français Die Version deutsch English version Русская версия
Галоўная Літаратура Літаратура
 1. Біблія. Пяцікніжжа Майсея
 2. Наварыч, А. Лiтоўскi воўк: гiстарычны раман / А. Наварыч // журнал Маладосць. - 2003. - N4. - С. 29-90.
 3. Ананімная беларуская літаратура
 4. Беларуская публіцыстыка 30-40 гг. ХІХ ст.
 5. Віталь Алісіёнак Ян Чачот як пачынальнік новай беларускай літаратуры
 6. Дамінік Рудніцкі Саціры
 7. Генрык Равускі Апавяданні
 8. Ігар Запрудскі Штрыхі да творчай біяграфіі Вінцэся Каратынскага
 9. Ігнат Храпавіцкі Погляд на паэзію беларускага люду
 10. Караль Жэра З «Торбы смеху»
 11. Мацей Радзівіл Агатка, або прыезд пана
 12. Міхал Карыцкі Казка
 13. Парадыйна-сатырычная проза і драматургія
 14. Багрым, П. Зайграй, зайграй, хлопча малы… / П. Багрым // Анталогiя беларускай паэзii. - Минск: Маст. лiт., 1993. - С. 153.
 15. Плацыд Янкоўскі Засценак
 16. Францішка Уршуля Радзівіл Паэтычныя лісты і вершы
 17. Piotr Skarga
 18. Сяргей Кавалёў Сціплы служка муз
 19. Тарас на Парнасе: народная паэма. - Минск: Юнацтва, 1998. - 88 с.
 20. Грамадска-філасофская лірыка
 21. Францішак Карпінскі Чынш
 22. Францішак Князьнін Элегія
 23. Юльян Ляскоўскі На чужой старане
 24. Юльян Урсын Нямцэвіч Канстанцін Астрожскі
 25. Ян Ходзька Вызваленая Літва, або пераход цераз Нёман
 26. Храптовiч, I. Вiншаванне / I. Храптовiч // Анталогiя беларускай паэзii. - Мiнск: Маст. лiт., 1993. - С. 123-124.
 27. Яцухна В.І. Тэорыя літаратуры  // дапаможнік для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей ВНУ
 28. Склад.: Караткоў М.М., Клімуць Я.І. Кафедра беларускай літаратуры УА «МДУ імя А.А. Куляшова». Ад пачатку да сучаснасці: дакументы, сведчанні, успаміны
 29. Еўмянькоў В.І. Адам Міцкевіч: этапы творчасці
 30. Еўмянькоў В.І. Літаратура Беларусі эпохі Асветніцтва (другая палова ХVIII - 10-я гг. ХІХ ст.)
 31. Еўмянькоў В.І. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч: этапы творчасці
 32. Еўмянькоў В.І. Тэндэнцыі развіцця літаратуры Беларусі ў першай палове ХІХ ст.
 33. Аленькова Ю.В. «Ходите, люди, в детские дома»
МІКОЛА ХАЎСТОВІЧ
 1. Беларуская літаратура 30-40 гг. ХІХ ст.
 2. Паэзія 30-40 гг. ХІХ ст.
 3. Проза 30-40 гг. ХІХ ст.
 4. Прытча ў творчасці Яна Баршчэўскага
 5. Публіцыстыка 30-40 гг. ХІХ ст.
ЯН БАРШЧЭЎСКІ
 1. Дзве бярозы
 2. Зарослае возера
 3. Курганы
 4. Роспач
 5. Русалка-спакусніца
ЯН ЧАЧОТ
 1. Кастусь Цвірка Яркая зорка беларускага адраджэння
 2. Балады
 3. Вершы і песні віленскага перыяду (1818-1824)
 4. Творы часоў ссылкі і апошніх гадоў жыцця (1825-1847)
 5. Лісты
 6. Уласныя сялянскія песні
 7. Спевы пра даўніх ліцвінаў (да 1434 года)
 8. Вершы, балады
ЯРАСЛАЎ КЛІМУЦЬ
 1. Якуб Колас і Георгій Бярозка: жыццёвыя і творчыя стасункі
 2. Літаратурнае жыццё магілёва ў 40-я гады хх стагоддзя
 3. Балады «Ліст з палону» і «Маці» А.Куляшова ў фальклорным і літаратурным кантэксце
 4. Творы Аляксея Пысіна ў дзіцячым чытанні
 5. Публіцыстыка Якуба Коласа першай паловы 40-х гадоў у кантэксце гэтага жанру ў рускай і ўкраінскай літаратурах
 6. Вершаваныя аповесці В.І.Дуніна-Марцінкевіча і станаўленне беларускай паэмы
 

Беларускае Падняпроўе

Я ў лузе кветкі не сарваў ніводнай,
Ніводнай зоркі з неба не схапіў,
І, па жаданню прымаўкі народнай,
Ні разу іх каханню не дарыў
А. Куляшоў
Кафедра журналістыкі
Напісаць ліст


Галоўная Літаратура Літаратура